Πρόγραμμα ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία, κατά την οποία το άτομο ενσωματώνεται στην κοινωνία και εντάσσεται στην κουλτούρα του. Η κοινωνική επικοινωνία είναι μια δυναμική και αμοιβαία σχέση που βασίζεται σε αμοιβαία κατανόηση, ευχαρίστηση και ωφέλεια. Μέσω του προγράμματος ευνοείται η ενεργητική εμπλοκή του συμμετέχοντα σε καθημερινές φυσικές κοινωνικές καταστάσεις, που προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σκοπός του προγράμματος είναι η ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών κανόνων και κοινωνικών συμπεριφορών.

Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικοποίησης, υλοποιούνται εκπαιδευτικά εξωτερικά προγράμματα, όπου οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν τις δεξιότητες που διδάχτηκαν σε πραγματικές εξωτερικές καταστάσεις.

Scroll to Top