Καθυστέρηση Λόγου

  • Καθυστέρηση Λόγου

Πολλά παιδιά αποκλίνουν από την τυπική πορεία ανάπτυξης του λόγου. Η καθυστέρηση λόγου  υπάρχει όταν το παιδί πλησιάζει σε ηλικία τα 3 έτη επικοινωνεί κυρίως με νοήματα, το λεξιλόγιο κυμαίνεται περίπου στις 10 λέξεις, δυσκολεύεται να μιμηθεί λέξεις, ο λόγος είναι δυσκατάληπτος, δυσκολεύεται στην εκτέλεση οδηγιών, δε σχηματίζει φράσεις. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου επιφέρει συνέπειες και στην σχολική ετοιμότητα των νηπίων και στην μετέπειτα σχολική τους επίδοση. Τα παιδιά που δεν εντοπίζονται έγκαιρα και η παρέμβαση δεν είναι πρώιμη (προσχολική ηλικία) συνεχίζουν να εμφανίζουν προβλήματα στην μάθηση , στην κοινωνική ένταξη και κατά συνέπεια στην αυτοεκτίμησή τους .

Scroll to Top