Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑμεΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                                       ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ                                                                             «Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 2»

Άρθρο 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία:

 1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικo– πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού
 2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες
 3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά
 4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία
 5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών
 6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας

Στο πλαίσιο της  προσέγγισης  αυτής η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

Ø Να στοχεύουν στο άτομο και

Ø Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη

Άρθρο 2 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ
Το Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων και ατόμων  με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Για την υποστήριξη της ένταξης των ωφελουμένων στην κοινότητα, τα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ εντάσσουν στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό τους δραστηριότητες εκτός του αδειοδοτημένου χώρου της δομής τους με στόχο την κοινωνικοποίηση των ωφελουμένων. Ως τέτοιες δραστηριότητες νοούνται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 της Γ.Π.Δ11 οικ./31930 (ΦΕΚ2240/Β/31.5.21) και της Γ.Π.Δ11 οικ.60761 (ΦΕΚ3509/Β/6.7.22)
Τα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ δύναται για την επίτευξη των σκοπών τους να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΙ
Οι σκοποί των δομών Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, την ψυχολογική τους υποστήριξη, την εξοικείωσή τους με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, την κοινωνική τους ένταξη, την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και την στήριξη των οικογενειών τους. Μέσω των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.
Παράλληλος στόχος των δομών αυτών είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

Άρθρο 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ωφελούμενων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

β) Ατομική εκπαίδευση των ωφελούμενων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)

γ) Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

δ) Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής

ε) Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

στ) Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία

ζ) Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες

η) Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρίες

θ) Διασύνδεση με άλλους φορείς, δημόσιους, αυτοδιοικητικούς ή νομίμως αδειοδοτημένους ιδιωτικούς, για την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και απόκτησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι φορείς αυτοί δύναται να είναι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αθλητικοί ή με συναφές αντικείμενο δραστηριοποίησης. Η μέσω της ανωτέρω διασύνδεσης παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης λαμβάνει χώρα στον αδειοδοτημένο χώρο των δομών. Κατ’ εξαίρεση ειδικά προγραμματισμένες υπηρεσίες δύναται να παρέχονται σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ φορέων. Οι υπηρεσίες αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού εβδομαδιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων της δομής, παρέχονται δε με την παρουσία και με την συνδρομή του απαιτούμενου προσωπικού της, βάσει της προβλεπόμενης, από τον νόμο  αναλογίας. Η διασύνδεση των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ με τους φορείς που αναφέρονται παραπάνω οφείλουν να προκύπτουν από προηγούμενη σχετική έγγραφη συμφωνία, στην οποία ο διασυνδεόμενος με τη δομή φορέας οφείλει ρητά να αποδέχεται τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της εντός αυτών δημιουργικής απασχόλησης των φιλοξενούμενων από τα αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ όργανα. Σε κάθε περίπτωση, οι διασυνδεόμενοι με τις δομές φορείς οφείλουν να επιτρέπουν τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους. Η μετάβαση των ωφελουμένων σε εγκαταστάσεις των διασυνδεόμενων με τα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ φορέων και η αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις αυτές διενεργείται με ευθύνη της δομής. Στις περιπτώσεις αυτές η μετάβαση γίνεται με συνοδεία υπαλλήλου από το εξειδικευμένο προσωπικό της δομής, εφόσον χρειαστεί, με ειδικό προς τούτο μισθωμένο ή ιδιόκτητο όχημά της.

Άρθρο 5 – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ βρίσκονται επί της οδού Πρεβέζης 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001) και Γ.Π.Δ11 οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31.05.2021).

Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ εγγράφονται παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία.

Οι φιλοξενούμενοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση. 
 α. παιδιά έως δώδεκα (12) ετών, β. έφηβοι ηλικίας από δεκατριών (13) έως δεκαεπτά (17) ετών, γ. ενήλικες από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι τεσσάρων (24) ετών και δ. ενήλικες από είκοσι πέντε (25) ετών και άνω.

Για την εγγραφή των ωφελούμενων απαιτείται:

 1. Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ωφελούμενου και σε περίπτωση ενήλικων ωφελουμένων από τους ίδιους ή τον δικαστικό τους συμπαραστάτη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όταν διαβιούν σε δομές κλειστής φροντίδας.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/ 2014 (Α΄ 8), όταν δε ο αιτών δεν είναι μαθητής, ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του. Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το φιλοξενούμενο παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.
 3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετούμενων στο Κέντρο.

Για την επανεγγραφή απαιτείται μόνο αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων ατόμων  γίνεται με απόφαση της Διεύθυνσης  της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η απόφαση της Διεύθυνσης δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Προηγούνται τα παιδιά/οι έφηβοι/ τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά από πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα παιδιά / οι έφηβοι που οι γονείς τους  έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του.

Άρθρο 7 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ. δύνανται να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με εξαίρεση τις ημέρες που έχουν καθοριστεί ως αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας και οι εντός αυτού βάρδιες καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων. Η κάθε βάρδια δεν δύναται να υπερβαίνει σε διάρκεια τις οκτώ (8) ώρες, το δε ωράριο λειτουργίας του Κέντρου δεν δύναται να λήγει μετά τις 10.00 μ.μ

Η λειτουργία του «Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 2» γίνεται σε 2 Βάρδιες διάρκειας 8 ωρών η κάθε μία και το συγκεκριμένο  ωράριο  είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α΄ ΒΑΡΔΙΑ

Β΄ ΒΑΡΔΙΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α΄ ΒΑΡΔΙΑ

Β΄ ΒΑΡΔΙΑ

Δευτέρα

06:00-14:00

14:00-22:00

8

8

Τρίτη

06:00-14:00

14:00-22:00

8

8

Τετάρτη

06:00-14:00

14:00-22:00

8

8

Πέμπτη

06:00-14:00

14:00-22:00

8

8

Παρασκευή

06:00-14:00

14:00-22:00

8

8

Σάββατο

Κυριακή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΩΡΕΣ)

40

40

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/7 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ)

11 ΜΗΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική εφαρμογή
1. Για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ, την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, δημιουργείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). Η εφαρμογή αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/202

2.Η ως άνω αναφερόμενη  ηλεκτρονική εφαρμογή διέπεται από τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις  και ορισμούς που περιγράφονται στο άρθρο 12 της Γ.Π.Δ11 οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31.05.2021)

Άρθρο 9 – Διακοπή Φιλοξενίας
Η φιλοξενία του παιδιού δύναται  να διακοπεί με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου ωφελουμένου, τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον ίδιο τον φιλοξενούμενο.

 β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του ωφελουμένου που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του.

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ωφελουμένου, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.

δ) Όταν ο φιλοξενούμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 10 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου γίνεται  λεπτομερή αναφορά  
του τρόπου λειτουργίας του και  αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της

Άρθρο 11 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ
Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ.Π.Δ11 οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31.05.2021) και την Γ.Π.Δ11 οικ.60761 (ΦΕΚ3509/Β/6.7.22)
Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων:
α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ),
β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης,
γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ),
ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία.
Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές.

Πλέον του πιο πάνω προσωπικού δύναται να προσλαμβάνονται:
α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).
β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.
γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη δομή ωφελουμένων και το είδος της αναπηρίας τους. Η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά πέντε (5) ωφελούμενους. Ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της δομής και των εγγεγραμμένων σε αυτήν ωφελουμένων, σε κάθε βάρδια υποχρεωτικά απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του προσωπικού  όπως ορίζεται στις Υ.Α. Γ.Π.Δ11 οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31.05.2021) και  Γ.Π.Δ11 οικ.60761 (ΦΕΚ3509/Β/6.7.22) ένα εκ των οποίων έχει την ιδιότητα της Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.
Αν οι εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι υπερβαίνουν τους είκοσι (20) αλλά υπολείπονται των είκοσι πέντε (25), αναλογούν πέντε (5) εργαζόμενοι, αντίστοιχα υπολογίζεται δε η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων, όταν αυτοί υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 της Υ.Α. Γ.Π.Δ11 οικ.31930 (ΦΕΚ 2240/τ. Β/31.05.2021).
 Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.

Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών, το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της δομής αλλά και κατά τη διάρκεια του ωραρίου, όταν αυτό απαιτείται, καθώς και Οδηγός (ΔΕ), αν το Κέντρο διαθέτει ή μισθώνει ειδικό όχημα για τη μετακίνηση των ωφελουμένων. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετράται στην αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Μετά την έκδοση της ρητής εγκριτικής απόφασης ή της τεκμαιρόμενης αντίστοιχης από τις αρμόδιες Αρχές,  ο φορέας υποχρεούται να αναρτήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναθεωρημένο σύμφωνα με την ρητή ή τεκμαιρόμενη εγκριτική απόφαση στον ιστότοπό του, αν διαθέτει, σε διαφορετική δε περίπτωση σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων του Κέντρου.

Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο, με ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συντονισμού και καθοδήγησης των συνεργατών, ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους γονείς ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία και με ικανότητες διαχείρισης έργου και ανθρώπινου δυναμικού. Ο/η Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του/της, δύναται δε να απαλλαγεί από αυτά κατόπιν σχετικής απόφασης του Φορέα. Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Παιδίατρος, Λογιστής, Νοσηλευτής, Λογοθεραπευτής κ.α.).

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα

Όλοι οι εργαζόμενοι στο Κέντρο δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων και την ασφαλή τους τήρηση.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί. και  πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετούμενων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 12 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων, και ο / η Συντονιστής / στρια διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Εγγραφής, η Διεύθυνση της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»,  μπορεί να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (ψυχολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, ορθοπεδικό κ.α.) οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα βοηθήσουν καθοριστικά στην αντικειμενικότερη αξιολόγησή των.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή μέρα και ώρα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή /στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στις συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις με ευθύνη του / της Συντονιστή /στρια, τα οποία καταχωρούνται σε αντίστοιχο επίσημο βιβλίο. Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός παρέχει στην Επιστημονική Επιτροπή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου.

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής

 • Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου
 • Εισηγείται στην Δ.Ε. του τελικού δικαιούχου για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος
 • Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους αντιμετώπισης
 • Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
 • Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων από αυτό

Έργο διευθυντή / τριας

Το έργο του / της Διευθυντή / τριας αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 • Έχει την ευθύνη συντονισμού της Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων
 • Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία των παιδιών / εφήβων/ατόμων με αναπηρία
 • Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου
 • Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου, την σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την λειτουργία του και την διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω της διαδικασίας που θα υποδειχθεί. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α)βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας παιδιών, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άρθρο 13 – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), για όλους τους ωφελούμενους, τους ασκούντες την γονική μέριμνα των ανηλίκων ωφελουμένων ή τον δικαστικό συμπαραστάτη των ωφελουμένων ή το νόμιμο εκπρόσωπο δομής κλειστής φροντίδας όπου διαβιούν οι ωφελούμενοι και για τους φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ που είναι φυσικά πρόσωπα, είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω προσώπων είναι η εγγραφή στα Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ. και δημιουργική απασχόληση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.
2) Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ., την αξιολόγησή τους ως δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρία.
3) Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 και οι περ. ζ΄ και  η΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
4) Ορισμένα δεδομένα αντλούνται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) μέσω διαλειτουργικότητας ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 και διαβιβάζονται στους εκάστοτε φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 14 – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων, έτσι όπως αυτές αναφέρονται  στον ν.4837/2021 ΦΕΚ178/Α/01.10.2021 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4921 ΦΕΚ 75/Α/18.04.2022, το Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ αναθέτει σε μέλος του προσωπικού, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, τα καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων.  Τα στοιχεία του υπευθύνου προστασίας ανηλίκων  αναρτώνται σε εμφανές σημείο των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας και συγκεκριμένα αναγράφονται το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια επικοινωνίας με αυτόν.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς χρονοτριβή στις αρμόδιες αρχές: α) κάθε προφορική ή έγγραφη, επώνυμη ή ανώνυμη, αναφορά περιστατικού κακοποίησης, η οποία προέρχεται από τους ωφελούμενους των Μονάδων που τελούν υπό την ευθύνη λειτουργίας των Φορέων Παιδικής Προστασίας, από μέλη του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, από εθελοντές, από μέλη της οικογένειας των ωφελούμενων, καθώς και από οποιονδήποτε τρίτο, και β) κάθε περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου που περιέρχεται με άλλο τρόπο στην αντίληψή του.
Σύμφωνα με τον νόμο ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων που προβαίνει σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης, δεν εγκαλείται, δεν ενάγεται, δεν διώκεται πειθαρχικά, δεν απολύεται, ούτε υφίσταται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφερε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνον εάν προέβη εν γνώσει του σε αναληθή αναφορά.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω νόμους οι προτιθέμενοι να απασχοληθούν σε Φορείς Παιδικής Προστασίας   προσκομίζουν αντίγραφο ποινικού μητρώου και  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Η απαγόρευση απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.
Το σύνολο του προσωπικού που ήδη απασχολείται με φυσική παρουσία στους Φορείς Παιδικής Προστασίας υποχρεούται ωσαύτως να προσκομίσει  την προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση και  αντίγραφο  ποινικού μητρώου. Τα πρόσωπα τα οποία δεν προσκομίζουν την υπεύθυνη δήλωση και το αντίγραφο ποινικού μητρώου, στην περίπτωση που αυτό δεν αναζητείται αυτεπάγγελτα, δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να εκτελούν έργο με φυσική παρουσία εντός της μονάδας του Φορέα Παιδικής Προστασίας.

Άρθρο 15 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στο Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο συμβάντων
β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άρθρο 16 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία της δομής «Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 2»  που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής  08 Νοεμβρίου 2022

Ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από την Διοικούσα Επιτροπή και  υπογράφεται από τα μέλη αυτής  ως εξής :

Γρηγοριάδου Κυριακή                Γρηγοριάδου Ελένη                      Ρόσιου Αικατερίνη
Πρόεδρος                                      Γραμματέας                                   Ταμίας

Scroll to Top