ΜΕΛΗ Δ.Ε.

Πρόεδρος   : Κυριακή Γρηγοριάδου

Ταμίας         : Στυλιανός Καλαϊτζίδης

Γραμματέας : Ελένη Γρηγοριάδου