Εκπαιδευτική κουζίνα-Αγωγή Διατροφής

Μέσα από το πρόγραμμα της μαγειρικής, στοχεύουμε ώστε τα παιδιά να εξασκήσουν τις δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού εκτελώντας ευχάριστες μαγειρικές δραστηριότητες. Επιπλέον μέσω αυτών των δραστηριοτήτων επιλέγουμε να μεταβιβάσουμε στα παιδιά την εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών αλλά και να ενισχύσουμε την αισθητηριακή τους ολοκλήρωση μέσω των αισθήσεων ( αφής, γεύσης και όσφρησης) από τις δίκες τους μαγειρικές δημιουργίες.

Scroll to Top