Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση παρέχεται από ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος σχεδιάζει εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς (εργοθεραπευτή/λογοθεραπευτή/ψυχολόγο/παιδοψυχίατρο) καθώς και με τους δασκάλους του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και ρυθμό μάθησης του κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό, πριν την έναρξη του προγράμματος της ειδικής διαπαιδαγώγησης, πραγματοποιείται αξιολόγηση των γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού μέσα από έγκυρα τεστ/δοκιμασίες.

Σκοπός είναι να καλυφθούν οι δυσκολίες του παιδιού σε γνωστικό, μαθησιακό, συμπεριφορικό και κατ’ επέκταση συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και να αξιοποιηθούν οι ικανότητές του, ώστε να ενταχθεί πιο ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένο υλικό και εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι που προάγουν τη μαθησιακή ανάπτυξη, αλλά και την τροποποίηση συμπεριφοράς παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής, συμπεριφορικές και αναπτυξιακές διαταραχές.

Με βάση τα παραπάνω, η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες (μαθητές είτε με νοητικό προφίλ χαμηλότερο του φυσιολογικού, είτε προερχόμενοι από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια – δίγλωσσο περιβάλλον – ή έχουν φοιτήσει ελλιπώς εξαιτίας διαφόρων σοβαρών λόγων
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσπραξία)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχές Λόγου
 • Αισθητηριακά ελλείμματα
 • Διαταραχές Συγκέντρωσης & Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
 • Δυσκολίες προσαρμογής και συμπεριφοράς

Όσον αφορά το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα, απευθύνεται σε παιδιά που εμφανίζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις όσον αφορά την ανάγνωση, γραφή/ορθογραφία και μαθηματικών συλλογισμών, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση και κάλυψη μαθησιακών κενών χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές μεθόδους παρέμβασης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία ανάγνωσης και ορθογραφίας
 • Καλλιέργεια φωνολογικής επίγνωσης
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Εκμάθηση γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων
 • Εκμάθηση θεματικής ορθογραφίας με χρήση εικόνων (εικονογραφημένη μέθοδος)
 • Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία λέξεων
 • Μεθοδολογία γραπτής έκφρασης (έκθεσης) με ή χωρίς χρήση σχεδιαγραμμάτων
 • Διδασκαλία περίληψης κειμένου (λέξεις κλειδιά, πλαγιότιτλοι κ.α.)
 • Διδασκαλία τεχνικών κατανόησης και απομνημόνευσης περιεχομένου κειμένων με αυξημένο επίπεδο δυσκολίας
 • Οργάνωση μελέτης στο σπίτι και στο σχολείο με σχεδιαγράμματα, πίνακες, σημειώσεις, συμβόλαια κ.α., ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού
 • Ενίσχυση γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, σειροθέτηση, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη)
 • Εφαρμογή τροποποίησης συμπεριφοράς μέσω πινάκων επιβράβευσης, σχεδιαγραμμάτων, κοινωνικών ιστοριών, με στόχο την οριοθέτηση και αύξηση της συγκέντρωσης
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη παιδιού όσον αφορά την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας.
 • Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης- αυτοματοποίηση των 4 βασικών πράξεων μέσω τεχνικών, κατανόηση και εκμάθηση μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων 
Scroll to Top