Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

ΔΥΣΛΕΞΙΑ →  διαταραχή της ανάγνωσης

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ→διαταραχή της γραπτής έκφρασης

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ→  διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας   

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ→  διαταραχή στη μάθηση των μαθηματικών

Scroll to Top