ΔΟΜΕΣ

ΔΟΜΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΕΠΙΛΟΓΗ 1»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Άρθρο 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία:

 1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικo– πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού
 2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες
 3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά
 4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία
 5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών
 6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

Ø Να στοχεύουν στο άτομο

Ø Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη

Άρθρο 2 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δύναται για την επίτευξη των σκοπών τους να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του ΚΔΑΠ –ΜΕΑ είναι :

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες,

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες

γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Άρθρο 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

ü Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

ü Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)

ü Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

ü Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής

ü Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

ü Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία

ü Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες

ü Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες

ü Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

ü Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 5 – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ βρίσκονται επί της οδού Πρεβέζης 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι και νέοι με νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και κινητική αναπηρία.

Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 3. Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Προηγούνται τα παιδιά / οι έφηβοι με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά απο πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα παιδιά / οι έφηβοι που οι γονείς τους  έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετούμενων στο Κέντρο.

Για την επανεγγραφή απαιτείται μόνο αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών / εφήβων γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η απόφαση της Δ.Ε. δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης του Δ.Σ..

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του.

 

Άρθρο 7 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001).
Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος .

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες  ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ                   (2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΟΚΤΑΩΡΕΣ)

ΘΕΡΙΝΟ* ΩΡΑΡΙΟ
(2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΟΚΤΑΩΡΕΣ)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Τρίτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Τετάρτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Πέμπτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Παρασκευή

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Σάββατο

Κυριακή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΩΡΕΣ)

40

40

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/7 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

11 ΜΗΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

 

 

Άρθρο 8 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) που τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. Π3α/Γ.Π. οικ.60428 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 875/τ.Β/2-7-2003):

Συγκεκριμένα :

– Γυμναστές (ΑΕΙ).

– Φυσιοθεραπευτές (ΤΕΙ).

– Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΑΕΙ-ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγοι ΑΕΙ. (Σε περίπτωση έλλειψης Ψυχολόγων, πτυχιούχοι ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης).

– Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).

– Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.

– Οδηγοί (ΔΕ και ΥΕ).

– Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ).

– Ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (συμπληρωματικά).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζεται από τον φορέα ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος των παθήσεών τους.

Με απόφαση του φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ.
Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Παιδίατρος, Λογιστής, Νοσηλευτής, Λογοθεραπευτής κ.α.).

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Με απόφαση του Φορέα συγκροτείται τριμελής Επιστημονική Επιτροπή, Συντονιστής / στρια της οποίας ορίζεται ο / η Διευθυντής / ντρια του Κέντρου.

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων και την ασφαλή τους τήρηση.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Επίσης , μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετούμενων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.


Άρθρο 9 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων, και ο / η Συντονιστής / στρια διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Εγγραφής, της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»,  μπορεί να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (ψυχολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, ορθοπεδικό κά) οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα βοηθήσουν καθοριστικά στην αντικειμενικότερη αξιολόγησή των.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή μέρα και ώρα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή / στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στις συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις με ευθύνη του / της Συντονιστή / στρια, τα οποία καταχωρούνται σε αντίστοιχο επίσημο βιβλίο. Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός παρέχει στην Επιστημονική Επιτροπή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής

 • Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου
 • Εισηγείται στην Δ.Ε. του τελικού δικαιούχου για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος
 • Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια όσο αφορά στο ενδεχόμενο διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος του Κέντρου από το παιδί για ένα μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 20 ημερών)
 • Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους αντιμετώπισης
 • Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
 • Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων από αυτό

Έργο διευθυντή / τριας

Το έργο του / της Διευθυντή / τριας αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 • Έχει την ευθύνη συντονισμού της Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων
 • Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία των παιδιών / εφήβων με αναπηρία
 • Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου
 • Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου, την σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την λειτουργία του και την διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω της διαδικασίας που θα υποδειχθεί. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α)βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας παιδιών, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου


Άρθρο 10 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Το συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ1δ/οικ.10024/1-6-01 ΦΕΚ 726 τ.Β κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθ. 18 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην ΟΔΕ, η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ΚΕΔΚΕ, της ΕΣΑΕΑ, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα το έργο της ΟΔΕ συνίσταται στην κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Κέντρων, στη παρακολούθηση της λειτουργίας τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών τους και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Παράλληλα η ΟΔΕ στηρίζει τη διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της ΟΔΕ υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμοδίων Υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας.

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει η Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»,  που είναι ο τελικός δικαιούχος φορέας σύστασης και λειτουργίας του, που οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην ΟΔΕ για την πορεία και εξέλιξη της δομής.

Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας Αττικής ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν.2860/2000 και στην ΚΥΑ 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Η Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.


Άρθρο 11 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου


Άρθρο 12 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΕΠΙΛΟΓΗ 1»  που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 17 Αυγούστου 2018

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Άρθρο 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία:

 1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικo– πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού
 2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες
 3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά
 4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία
 5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών
 6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

Ø Να στοχεύουν στο άτομο

Ø Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη

Άρθρο 2 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ δύναται για την επίτευξη των σκοπών τους να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του ΚΔΑΠ –ΜΕΑ είναι :

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες,

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες

γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Άρθρο 4 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

ü Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

ü Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)

ü Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

ü Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής

ü Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

ü Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία

ü Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες

ü Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες

ü Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

ü Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 5 – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ βρίσκονται επί της οδού Πρεβέζης 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι και νέοι με νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και κινητική αναπηρία.

Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 3. Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Προηγούνται τα παιδιά / οι έφηβοι με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά απο πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα παιδιά / οι έφηβοι που οι γονείς τους  έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετούμενων στο Κέντρο.

Για την επανεγγραφή απαιτείται μόνο αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών / εφήβων γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η απόφαση της Δ.Ε. δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης του Δ.Σ..

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματός του.

 

Άρθρο 7 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001).
Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος .

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες  ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ                   (2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΟΚΤΑΩΡΕΣ)

ΘΕΡΙΝΟ* ΩΡΑΡΙΟ
(2 ΒΑΡΔΙΕΣ ΟΚΤΑΩΡΕΣ)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Τρίτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Τετάρτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Πέμπτη

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Παρασκευή

06:00-14:00 & 14:00-22:00

06:00-14:00 & 14:00-22:00

8

8

Σάββατο

Κυριακή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΩΡΕΣ)

40

40

ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/7 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

11 ΜΗΝΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

 

 

Άρθρο 8 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001) που τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθ. Π3α/Γ.Π. οικ.60428 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 875/τ.Β/2-7-2003):

Συγκεκριμένα :

– Γυμναστές (ΑΕΙ).

– Φυσιοθεραπευτές (ΤΕΙ).

– Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΑΕΙ-ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγοι ΑΕΙ. (Σε περίπτωση έλλειψης Ψυχολόγων, πτυχιούχοι ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης).

– Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο).

– Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας.

– Οδηγοί (ΔΕ και ΥΕ).

– Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ).

– Ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (συμπληρωματικά).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζεται από τον φορέα ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος των παθήσεών τους.

Με απόφαση του φορέα ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ.
Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Στο Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Παιδίατρος, Λογιστής, Νοσηλευτής, Λογοθεραπευτής κ.α.).

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Με απόφαση του Φορέα συγκροτείται τριμελής Επιστημονική Επιτροπή, Συντονιστής / στρια της οποίας ορίζεται ο / η Διευθυντής / ντρια του Κέντρου.

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων και την ασφαλή τους τήρηση.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου. Επίσης , μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετούμενων.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.


Άρθρο 9 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων, και ο / η Συντονιστής / στρια διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Εγγραφής, της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»,  μπορεί να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (ψυχολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, ορθοπεδικό κά) οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα βοηθήσουν καθοριστικά στην αντικειμενικότερη αξιολόγησή των.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή μέρα και ώρα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή / στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στις συναντήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με τις αποφάσεις με ευθύνη του / της Συντονιστή / στρια, τα οποία καταχωρούνται σε αντίστοιχο επίσημο βιβλίο. Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός παρέχει στην Επιστημονική Επιτροπή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής

 • Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου
 • Εισηγείται στην Δ.Ε. του τελικού δικαιούχου για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος
 • Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια όσο αφορά στο ενδεχόμενο διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος του Κέντρου από το παιδί για ένα μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 20 ημερών)
 • Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους αντιμετώπισης
 • Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
 • Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων από αυτό

Έργο διευθυντή / τριας

Το έργο του / της Διευθυντή / τριας αφορά στη διοίκηση του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 • Έχει την ευθύνη συντονισμού της Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων
 • Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία των παιδιών / εφήβων με αναπηρία
 • Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου
 • Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου, την σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την λειτουργία του και την διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω της διαδικασίας που θα υποδειχθεί. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α)βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας παιδιών, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου


Άρθρο 10 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Το συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ1δ/οικ.10024/1-6-01 ΦΕΚ 726 τ.Β κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθ. 18 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην ΟΔΕ, η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ΚΕΔΚΕ, της ΕΣΑΕΑ, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Ειδικότερα το έργο της ΟΔΕ συνίσταται στην κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Κέντρων, στη παρακολούθηση της λειτουργίας τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών τους και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

Παράλληλα η ΟΔΕ στηρίζει τη διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της ΟΔΕ υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμοδίων Υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας.

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει η Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»,  που είναι ο τελικός δικαιούχος φορέας σύστασης και λειτουργίας του, που οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην ΟΔΕ για την πορεία και εξέλιξη της δομής.

Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας Αττικής ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν.2860/2000 και στην ΚΥΑ 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Η Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.


Άρθρο 11 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου


Άρθρο 12 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ – ΜΕΑ «ΕΠΙΛΟΓΗ 2»  που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση της Δ.Ε. της «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 17 Αυγούστου 2018

 

 

Scroll to Top