Διαταραχές φωνολογικής ανάπτυξης

Πρόκειται για δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων που απαρτίζουν το φωνολογικό σύστημα της μητρικής γλώσσας του ατόμου, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές η ομιλία να είναι δυσκατάληπτη. Συνήθως, τα παιδιά που εμφανίζουν φωνολογικά ελλείμματα στη προσχολική ηλικία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετέπειτα σχολική τους επίδοση (γραφο-αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολίες στην ορθογραφία). Η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποκατάσταση των δυσκολιών που εμφανίζει το παιδί μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης δυσκολιών στην σχολική εκπαίδευση.

Ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή εμφανίζει τις παρακάτω φωνολογικές διεργασίες:

  1. Αντικαταστάσεις φωνημάτων
  2. Πτώση συλλαβής ή φωνήματος
  3. Πτώση τελικού συμφώνου
  4. Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων
  5. Αναδιπλασιασμούς  
  6. Μεταθέσεις και μετακινήσεις
Scroll to Top