Βαρηκοΐα

Ως παιδική Βαρηκοΐα ορίζονται γενικά οι διαταραχές της ακοής που παρατηρούνται στα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι τη σχολική ηλικία, ανεξάρτητα από την αιτία, τον τύπο και το βαθμό της βαρηκοΐας. Ο όρος όμως χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει τη μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή κώφωση στα παιδιά που προκαλεί καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας και επίκτητη ψυχοκινητική και πνευματική καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ομιλίας και επικοινωνίας (Ηλιάδης Θ., Μεταξά Σ., Ψηφίδη Α., 1993.

Η ακοή αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, έτσι ο Λογοθεραπευτής θα διαδραματίσει βασικό ρόλο τόσο στην αξιολόγηση όσο και στη βελτίωση της ακουστικής αντίληψης και κατανόησης και τέλος στην παραγωγή καταληπτής ομιλίας. Στα παιδιά με βαρηκοΐα παρατηρούνται γενικά : φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές, αλλοιώσεις φωνηέντων, φτωχή χρήση ορθών γραμματικών και συντακτικών δομών, μικρού μήκους προτάσεις με βασική δομή, αργός ρυθμός ομιλίας, υψηλός τόνος φωνής, λάθη στον τονισμό κ.λπ.. Ο Λογοθεραπευτής μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες και επιπλέον να εκπαιδεύσει το παιδί στη χρήση των ακουστικών βοηθημάτων, να παρέμβει στην αποκατάσταση έπειτα από τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος ή να χρησιμοποιήσει τη νοηματική γλώσσα και συστήματα εναλλακτικής και επαυξημένης επικοινωνίας για την αποτελεσματική επικοινωνία του παιδιού με το περιβάλλον.

Scroll to Top